Kartové centrum / ID karta - účastník celoživotního vzdělávání

ID karta - účastník celoživotního vzdělávání

Z Wiki JU
Od 20.6.2003, kdy vstoupilo v platnost opatření rektora JU o UPLATNĚNÍ A ZAVÁDĚNÍ JEDNOTNÉHO IDENTIFIKAČNÍHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA JU, je každý nově nastupující student povinen požádat o vydání identifikační karty studenta. Jde o čipovou bezkontaktní kartu se kterou je možno nejen vstupovat do míst chráněných přístupovým systémem, ale i čerpat služby na univerzitě (tisk a kopírování, menza, knihovny).
Před požádáním o kartu pamatujte, že se jedná o kartu univerzitní, je tedy určena pro celou univerzitu a je jedno, kolik studujete současně fakult a oborů. Každý student může mít pouze JEDNU platnou kartu. Jednou vydaná karta je platná po celou dobu studia, pouze její typ se může měnit podle formy studia.

Typ identifikační karty

Vzhled karty:

Tato karta je vydávána v ceně 150,- Kč

Žádost o kartu

Vyplnění přihlášky

Přihlášku by měl každý účastní CŽV obdržet společně s oznámením o přijetí do kurzu CŽV. Lze ji stáhnout a vytisknout na formát papíru A5. V přihlášce je nutno vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum a podpis. Fotografii nalepte po celém okraji tak, aby při zpracování neodpadla, ale aby zůstala ohebná. V pravé části  zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu CŽV. Celou přihlášku vyplňujte čitelně přiměřeně velkým hůlkovým písmem.

Odeslání přihlášky

Přihlášku je nutno doručit příslušnému organizátorovi kurzu. Pokud organizátor kurzu neurčí jinak, je nutno přihlášku doručit nejpozději v den zápisu do kurzu.

Zaplacení poplatku za vydání karty

V žádném případě neposílejte peníze poštovní poukázkou!
č.účtu: 104725778/0300
specifický symbol: 110410
variabilní symbol: celé rodné číslo bez znaku "/"

Příslušný poplatek za kartu je nutno zaslat na účet univerzity nejpozději tak, aby byl doručen v den zápisu. Při vyplňování bankovního příkazu musíte dávat velice pozor na správnost jednotlivých položek. Chybovost položek zaslaných poštou je mimořádná a není možné jednotlivé platby individuálně dohledávat. Platbu je v opravdu mimořádném případě (nemoc, mimořádný zápis) možno provést i v hotovosti na pracovišti Kartového centra.

Převzetí vyrobené karty

Karty jsou pro nově nastupující účastníky CŽV distribuovány prostřednictvím organizátorů kurzů. Pokud jde vše normálně a nedojde k mimořádné události (opoždění předání přihlášky ke zpracování, opožděná platba, porucha přístrojů při výrobě) je karta doručena maximálně do 10ti až 14ti dnů po zápisu do kurzu. Zde si ji účastník CŽV musí převzít osobně proti podpisu obálky ve které je karta doručena. Karty jsou vyráběny sériově a je zbytečné žádat přednostní výrobu.

Užívání karty

Karta je zásadně nepřenosná, je ji nutno chránit jako obvyklou bankovní kartu. V případě zapůjčeni cizí osobě riskujete zablokování služeb karty, případně úplné zrušení možnosti tyto služby čerpat. Pokud dojde k poškození karty musí účastník CŽV navštívit osobně v co nejkratší době pracoviště IPS a tam s ním problém bude vyřešen.

Platnost karty

Platnost karty je nutno 1x ročně prodloužit a toto prodloužení je zdarma.  Veškerá prodloužení platnosti se provádí na pracovišti Kartového centra. Prodloužit platnost karty je možno nejdříve od 1.9. každého kalendářního roku.